Ενημέρωση Υποκείμενων Προσωπικών Δεδομένων – old

(ΑΡΘΡΟ 11 Ν. 2472/1997, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1/1999 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

 

Η εταιρεία «PANIK ENTERTAINMENT GROUP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» (εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), με έδρα επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου 1 & Λεωφ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα Αττικής, Τ.Κ. 16674, Ελλάδα, ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο στο οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφεξής «Υποκείμενο») ότι η ίδια ή τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, ως εξής:

 

α) Είδος των δεδομένων: i. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) που υποβάλλονται: Τα δεδομένα που συμπληρώνει ο Χρήστης κατά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος και ii. Όσον αφορά στα δεδομένα κατά την παραγγελία Προϊόντος: Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται, καθώς και εκείνα που τυχόν θα προκύψουν κατά την αγορά.

 

β) Σκοπός επεξεργασίας: i. Εξυπηρέτηση του Χρήστη και του Πελάτη κατά την πλοήγηση του στον Διαδικτυακό Τόπο και τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ii. παραγγελία, αγορά, παράδοση, αντικατάσταση Προϊόντων και επιστροφή χρημάτων, iii. υπαναχώρηση από την αγορά, iv. προάσπιση των συμφερόντων της «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» και εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει Νόμου και v. δημόσια προβολή της «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD».

 

γ) Αποδέκτες των δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη: Η Διοίκηση, οι υπηρεσίες της «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» και τρίτοι συνεργάτες αυτής.

 

δ) Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης: Κάθε Χρήστης ή Πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν.2472/1997). Ο Χρήστης ή ο Πελάτης έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρα 13 του ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων τους πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην «PANIK ENTERTAINMENT GROUP LTD» (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Γεώργιος Αρσενάκος τηλ. 2108943935).